:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี

ผู้บริหารโรงเรียน

นายสำราญ โปทาวี


คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)

ห้อง
รูปภาพ ชื่อ-สกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล1
นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ
ครูประจำชั้นอนุบาล2
นางเรณู เครือวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1
นางสุนิภา ชุมภูเมืองชื่น
ครูประจำชั้น ป.2
นางหอมนวล ทะริยะ
ครูประจำชั้น ป.3
นางสุพัตรา บุญยังกองแก้ว
ครูประจำชั้น ป.4

นางทัสนัย บุญรอด

ครูประจำชั้น ป.5
นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์
ครูประจำชั้น ป.6
นางนิตยา วงศ์ต๊ะ
ครูประจำกลุ่มสาระการงานฯ
นางสางววรรธนันท์ วันดี
ครูประจำกลุ่มสาระสุขะฯ
นายวิฑูรย์ อินต๊ะรัตน์
ครูประจำกลุ่มสาระสังคมฯ
นางสาววัชรี วุฒิชัย
นักการภารโรง
นายนิกร ช่วยสระนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุพัตรา เขื่อนคำ

ปุ่มคลิกกลับหน้าแรก

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com โทร:053-729143