:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี


โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน ศิษย์เก่าทุกรุ่นจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ แด่คุณครูหอมนวล ทะริยะ
ในวันที่ 23 กันยายน 2559

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2559เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจนักเรียน
และครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้ จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาพร้อมทั้งรักษาประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามไว้

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้เข้ารับ
การประเมินโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้จัดพิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้จัด
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้จัด
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้จัด
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เจ้าหน้าที่อนามัยบ้านท่าสันกลาง กระทรวงสาธารณะสุข ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในการรณรงค์พิฆาตยุงลาย
ด้วยมาตรการ 3เก็บ

โรงเรียนขอขอบพระคุณโรงพยาบาลแม่ลาวที่ได้
เข้ามาบริการตรวจ สุขภาพช่องปากและฟัน
ให้กับนักเรียนในวันที 30 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรต์
( คลีนิกพิเศษที่ 6 เชียงราย)ได้ให้ความอนุเคราะห์คัดกรองเด็กพิเศษ
ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

คณะวิจัยการศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสพป.เชียงราย เขต2 ได้เข้ามาวิจัยงานที่โรงเรียนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

คลิกกลับหน้าแรก

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาศิลปะและดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com โทรศัพท์ :053-729143