:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี


โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ขอร่วมน้อมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการหมักกำจัดเหาให้
กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)ได้ต้อนรับ
คณะทันตกรรม สาธารณสุข รพ.แม่ลาว ได้เข้ามาให้ความรู้ดูแลสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งตรวจช่องปากและรักษาช่องปากของ
นักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.6
เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่20 กรกฎาคม 2558 คณะครู
โรงเรียนบ้านผาบ่องได้
เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนโดย
กระบวนการ BBL ที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จ.เชียงใหม่และโรงเรียนบ้านดง จ.เชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางนำมาใช
้การจัดเรียนการสอน ของโรงเรียนให้ดียิ่งกว่าเดิม

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)ได้จัดกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษาไปยังวัดบ้านหัวทุ่ง,วัดบ้านแพะ,
วัดบ้านสันต้นเเหน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้ร่วมกับผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เพื่อให้นักเรียนได้รู้และสำนึกในคุณมารดา ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดู

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ทางศึกษานิเทศก์จาก
สพป.เชียงราย เขต2 ได้เข้าประเมินการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ผลเพื่อให้ทางโรงเรียนได้พัฒนา การจัดการเรียนการสอนต่อไป

ข้าราชการบำนาญได้เข้าใช้สถานที่ของโรงเรียน
ในการประชุมสัมนากลุ่มเมื่อวันที่5 กันยายน 2558

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเยียมบ้านนักเรียน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย

คลิกกลับหน้าแรก

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาศิลปะและดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com โทรศัพท์ :053-729143