:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี


โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 29 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึง
ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ต้อนรับการนิเทศก์งานจากท่าน
ศน.พรมเมือง เทวตา สังกัด สพป.ชร.2 เพื่อการดำเนินงานของทางโรงเรียนได้มีการพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558


โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา นายสำราญ โปทาวี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)ได้จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมจัดงานถวายอาคารและทำบุญโรงเรียน
ครั้งใหญ่ในวันที่ 11 มี.ค58 นี้


คณะครูบุคลากรของรร.บ้านผาบ่องฯ ชาวบ้านชุมชน
อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ได้เข้าร่วมจัดกิจการวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุม
โรงเรียนบ้านผาบ่องฯ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำ
กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
บ้านเมือง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา
ณ โอกาสนนี้

คณะครูบุคลากรของรร.บ้านผาบ่องฯได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ สพป.ชร.2
เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษาได้นำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ต่อไป

คลิกกลับหน้าแรก

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาศิลปะและดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com โทรศัพท์ :053-729143