โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com TEL:053-729143